Chinese-English Legal Lexicon

From Criminal Defense Wiki
Jump to navigationJump to search

The following lexicon includes English legal terms and their Chinese translations in alphabetical order.

ENGLISH CHINESE PINYIN
Abduct and traffic (women / children) 拐卖(妇女,儿童) guai3mai4 (fu4nv3 / er2tong2)
Accomplice 从犯 cong2fan4
Acting in concert 合作 he2zuo4
Adjudication 审判 shen3pan4
Appeal 上诉 shang4su4
Appear in court 出庭 chu1ting2
Apply, application 申請 shen1qing3
Approve (an arrest) 批准(逮捕) pi1zhun3 (dai4bu3)
Appoint (an attorney) 指定(律師) zhi3ding4 (lv4shi1)
Arrest (v.) 逮捕, 拘捕 dai4bu3, ju1bu3
Arson 放火 fang4huo3
Attempted (crime) 未遂(罪) wei4sui4 (zui4)
Battery, to beat up 毆打 ou1da3
Blood 血液 xue4ye4
Burden 重擔 zhong4dan4
Bribery 賄賂 hui4lu4
Case 案件 an4jian4
Charge, accuse 控告 kong4gao4
Check (the accuracy of sthg.) 核對 he2dui4
Circumstances (of a case) 情節 qing2jie2
Circumstantial evidence 旁證 pang2zheng4
Civil (adj.) 民事 min2shi4
Coerce 脅迫 xie2po4
Commute a sentence 減刑 jian3xing2
Compare and contrast 相比和對比 xiang1bi3he2dui4bi3
Compensation 賠償 pei2chang2
Confess 供認,供述 gong4ren4, gong4shu4
Confession, deposition 供詞 gong4ci3
Confession (oral) 口供 kou3gong4
Corruption 腐敗 fu3bai4
Counterfeit, falsify 偽造 wei3zao4
Court 法院,法庭 fa3yuan4, fa3ting2
Criminal (adj.) 刑事 xing2shi4
Criminal (n.) 犯罪份子 fan4zui4fen1zi3
Criminal law 刑法 xing2fa3
Criminal procedure law 刑事訴訟法 xing2shi4su4song1fa3
Death penalty 死刑 si3xing2
Defect 缺點 que1dian3
Defendant 被告者 bei4gao4zhe3
Defend, defense 辯護 bian4hu4
Defender 辯護者 bian4hu4zhe3
Detain, detention 拘留 ju1liu2
Detain, take into custody 羈押 ji1ya1
Detention centre 拘留所 ju1liu2suo3
Discontinuation of a crime 犯罪終止 fan4zui4zhong1zhi3
Discovery 要求告知 yao1qiu2gao4zhi1
Dismiss, dismissal 駁回,撤消 bo2hui2, che4xiao1
DNA 脱氧核糖核酸 tuo1yang3he2tang2he2suan1
Drugs, narcotics 毒品 du2pin3
Drug trafficking 販賣毒品 fan4mai4du2pin3
Entrust (a representative) 委託(代理人) wei3tuo1 (dai4li3ren2)
Evidence 證據 zheng4ju4
Evidence, documentary 书证 shu1zheng4
Evidence, material 物證 wu4zheng4
Examine, inspect 檢查 jian3cha2
Exonerate 證明無罪 zheng4ming2wu3zui4
Extort a confession through torture 刑訊逼供 xing2xun4bi1gong4
Eyewitness 見證人 jian4zheng4ren2
Facts 事實 shi4shi2
Fiber 纖維 xian1wei1
Fine 罰金 fa2jin1
Foreseeable 應當預見 ying1dang1yu4jian4
Fraud, swindle 詐騙 zha4pian4
Guilty 有罪 you3zui4
Hair 頭髮 tou2fa, mao2
Hire (an attorney) 聘請(律師) pin4qing3 (lu4shi1)
Homicide 殺人 sha1ren2
Illegal 犯法的 fei1fa3de
Illegal detention 非法拘禁 fei1fa3ju1jin1
Illegal search 非法搜查 fei1fa3sou1cha2
Indecent behavior (usually toward a woman) 猥褻 wei3xie2
Independent (adjudication) 獨立(審判) du2li4 (shen3pan4)
Innocent 無罪 wu2zui4
Insufficient facts 證據不足 zheng4ju4bu4zu2
Insufficiency (case) 不足 bu4zu2
Intentional 故意 gu4yi4
International bridges to justice 國際司法橋梁 guo2ji4si1fa3qiao2liang2
Interrogate, question 訊問 xun4wen4
Interrogation record 訊問筆錄 xun4wen4bi3lu4
Intoxication (as an affirmative defense) 喝醉 he1zui4
Investigate 追究,偵察 zhui1jiu1, zhen1cha2
Jail (n.) 監獄 jian1yu4
Jail (v.) 監禁 jian1jin4
Judge (n.) 法官 fa3guan1
Judge (v.), enter a judgment 判決 pan4jue2
Jurisdiction 管轄 guan3xia2
Justification, justifiable defense 正當防衛 zheng4dang1fang2wei4
Juvenile 少年 shao4nian2
Juvenile delinquency 少年犯罪 shao4nian2fan4zui4
Kidnap 綁架 bang3jia4
Law 法律 fa3lu4
Lawsuit 訴訟 su4song4
Legal aid 法律援助 fa3lu4yuan2zhu4
Legal principle 法律法則 fa3lv4fa3ze2
Legal representative 法定代理人 fa3ding4dai4li3ren2
Liability, responsibility 責任 ze2ren4
Life imprisonment 無期徒刑 wu2qi1tu2xing2
Limitation period (for prosecution of crime) 追訴期限 zhui1su4qi1xian4
Murder 故意殺人 gu4yi4sha1ren2
Mental illness 精神病 jing1shen2bing4
Ministry of Justice 司法部 si1fa3bu4
Mitigate, mitigation 減輕 jian3qing1
Mitigating circumstances 減輕處罰 jian3qing1chu3fa2
Motion 提案 ti2an4
National Legal Aid Center 法律援助中心 fa3lu4yuan2zhu4
National People's Congress 全國人民代表大會 quan2guo2ren2min3dai4biao3da4hui4
Negligence 疏忽 shu1hu1
Negligent crimes 過失犯罪 guo4shi1fan4zui4
Non-governmental 非政府 fei1zheng4fu3
Non-governmental organization 非政府組織 fei1zheng4fu3zu3zhi1
Non-profit 非營利 fei1ying2li4
Non-profit organization 非營利組織 fei1ying2li4zu3zhi1
Objective (adj.) 客觀 ke4guan1
Panel (of judges) 合議庭 he2yi4ting2
Pardon 赦免 she4mian3
Parole 假釋 jia3shi4
People's Court, Primary 基層人民法院 ji1ceng2ren2min3fa3yuan4
People's Court, Intermediate 中級人民法院 zhong1ji2ren2min3fa3yuan4
People's Court, Higher 高級人民法院 gao1ji2ren2min3fa3yuan4
People's Court, Supreme 最高人民法院 zui4gao1ren2min3fa3yuan4
Penalty, punishment 刑罰 xing2fa2
Police, policeman 警察 jing3cha2
Preliminary inquiry 預審 yu4shen3
Preparation (for a crime) (犯罪)預備 (fan4zui4) yu4bei4
Principal actor 主犯 zhu3fan4
Private prosecution 自訴 zi4su4
Probation period 考驗期 kao3yan4qi1
Procuratorate 檢察院 jian3cha2yuan4
Promulgate (a regulation, etc.) 公佈(規定,等) gong1bu4 (gui1ding4,deng3)
Prosecutor (procurator) 原告,檢察官 yuan2gao4,jian3cha2guan1
Prove, proof 證明 zheng4ming2
Public prosecution 公訴 gong1su4
Public security bureau 公安局 gong1an1ju2
Public surveillance 管制 guan3zhi4
Rape 強姦 qiang2jian1
Recidivist 累犯 lei3fan4
Reeducation through labor 勞教 lao3jiao4
Reeducation and reform through labor (more formal) 教育改造 jiao4yu4gai3zao4
Regulation 規定 gui1ding4
Review, reconsideration 復議 fu4yi4
Represent, representation 代表 dai4li3
Robbery 搶劫 qiang3jie2
Search 搜查 sou1cha2
Search warrant 搜查證 sou1cha2zheng4
Seize, seizure 扣押 kou4ya1
Semen 精液 jing1ye4
Sentence, sentencing 量刑 liang4xing2
Smuggle 走私 zou3si1
Sue 控訴 kong4su4
Suspect (v.) 涉嫌 she4xian2
Suspect (n.) 嫌疑人 xian2yi2ren2
Suspend (execution of punishment) 緩期(執行刑罰) huan3qi1 (zhi2xing2xing2fa2)
Suspended sentence 緩刑 huan3xing2
Testimony 證言 zheng4yan2
Theft, to steal 盜竊 dao4qie4
Threat, threaten 威脅 wei1xie2
Try, bring to trial 審判 shen3pan4
Try, trial 審訊 shen3xun4
Unforeseeable circumstances 不能遇見的情況 bu4neng2yu4jian4deqing2kuang4
Victim 被害者,受害者 bei4hai4zhe3,shou4hai4zhe3
Violate (rights, etc.) 侵犯(權益,等) qin1fan4 (quan2yi4, deng3)
Voluntary surrender 自首 zi4shou3
Warrant, arrest warrant 拘票 ju1piao4
Withdraw 迴避 hui2bi4
Witness 證人 zheng4ren2See China